Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden E.E.H. , Evacuatieexpert.nl Hulpmiddellenexpert.nl en Wheelchair-Liberator.nl

BTW nummer: NL001661756B20, KvK: 67164218

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper ( E.E.H. , Evacuatieexpert.nl, Hulpmiddelenexpert.nl en Wheelchair-Liberator.nl)  verder genoemd E.E.H. en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen, verzorgen van gebruikers- en/of Train The Trainer- trainingen,  een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Aanbiedingen/orders
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Orders zijn voor de verkopers eerst bindend, wanneer zij door de verkopers schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.
2.3 Verkopers kan tot de aflevering een redelijk minimum ordergrootte vaststellen.
2.4 Samples, voorbeelden of 1-stuks bestellingen per merk en/of product dienen ten alle tijde te worden afgenomen en betaald. Ook in geval waarbij het sample en/of voorbeeld eventueel betrekking heeft op een vervolgopdracht, ongeacht of laatstgenoemde wel of geen doorgang vindt. Deze artikelen kunnen uitdrukkelijk niet worden geretourneerd.
2.5 Alle op verzoek van koper aangepaste, op maat gemaakt en/of  andere aanpassingen op direct verzoek van koper dient ten aller tijden worden afgenomen.

Herroeping recht, kopen op afstand ( uitsluitend consumenten )
3.1
De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van dertig (30) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd gepersonaliseerde producten, hygiënische producten,  software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonaliseerde producten.
3.2 De consument kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 35e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van E.E.H. te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de consument.
3.3 Indien de consument van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt E.E.H. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen, na retour ontvangstvan de goederen,  van het door de consument betaalde aankoopbedrag.

Prijzen
4.1
 Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Indien bij het totstandkoming van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de geldende prijscourant dan wel circulaire.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht E.E.H. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen

Prijsverhogingen
5.1 De verkoper is gerechtigd de overeenkomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen en valutakoers, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.

Levering/leveringstermijnen
6.1 De levering van de goederen geschiedt ex-works tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijk doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het aflossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.
6.3 De enkele overschrijdingen van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens artikel 12, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aan aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.
6.4 Verkoper heeft ten allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.
6.5 Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
6.6 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.7 Koper dient E.E.H. volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden. Hieronder ook te verstaan het aantal deelnemers aan de trainingen. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als gevolg daarvan door E.E.H. extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder manuren (45,00 euro p/u excl. BTW),kosten per extra deelnemer (35.00 euro per extra deelnemer) voor gebruikerstrainingen, Kosten per Extra deelnemer (85 euro per extra deelnemer)voor train the trainer cursus  extra materiaalkosten en vervoerskosten, door E.E.H. aan koper in rekening worden gebracht.

Monsters of Modellen
7.1 Is koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. De aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.
7.2 Indien koper uitdrukkelijk vraagt om toezending van monsters dienen deze inclusief eventuele verzendkosten altijd betaald te worden.
7.3 Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden. Zie verder artikel 2, lid 4.

Betalingen
8.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.2 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
8.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15{59ebbdf2ef6a3bc44bb39d845134b2b392bf4be0dd5cf706f6047db43d186934} van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventuele verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van € 1500,00.
8.4 Verkoper bepaalt te allen tijd zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.

Eigendomsvoorbehoud
9.1 E.E.H. behoudt zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.
9.2 Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens E.E.H. heeft voldaan.
9.3 Indien koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft E.E.H. het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht  E.E.H. daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.
9.4 Alle door E.E.H. geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden enzovoort blijven eigendom van E.E.H. totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met E.E.H. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht E.E.H. binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

Risico voorbehoud
10.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.
10.2 Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet stellen.
10.3 Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de verkoper en pandrecht te vestiging als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

Garantie
11.1 E.E.H. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat E.E.H. als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van E.E.H., zal vervangen of herstellen.
11.2 Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, dan wel onderhoud of na een door koper zelf, of door derden, zonder toestemming van E.E.H., aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.
11.3 Aanspraak op garantie bestaat slechts indien koper aan al diens verplichtingen jegens E.E.H. (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
11.4 In het lid 1 omschreven geval dient koper ervoor zorg te dragen dat E.E.H. de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren.
11.5 Indien koper een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door E.E.H. gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
11.6 Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

Aansprakelijkheid
12.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buiten-contractueel aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van twee maal de netto factuurwaarde van de niet tijdige dan wel gebrekkige geleverde goederen.
12.2 Mocht de in artikel 13.1 vervatte beperkingen van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
12.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwillschade.
12.4 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden te zake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.
12.5 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijke geleverde goederen in rekening gebracht bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.
12.6 E.E.H. is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van zaken.
12.7 E.E.H.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan zaken die zij van leveranciers of anderszins heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij ter zake zelf kan doen geldend maken.

Overmacht
13.1 Mocht de verkoper als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigen.
13.2 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.
13.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.
13.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
13.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

Ontbinding
14.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien: de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan de verkoper is verschuldigd. hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
14.3 In geval van faillissement dan wel surseance van betaling van de koper is de verkoper gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindiging. Artikel 15.2 is van overeenkomstige toepassing.
14.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade. Gedeeltelijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden E.E.H.